لیست دستگاه های قابل پشتیبانی

T1
A9
D19
MF3
AT4
MF2
MW3
AS3
B7
S5
S7