ردیاب FM3200

تعداد ورودی آنالوگ 1
تعداد ورودی دیجیتال 1
تعداد خروجی دیجیتال 1
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11411
سنسور حرکت دارد
فایل ها